Kwalitatief onderzoek wordt vaak omschreven vanuit de tegenstelling met kwantitatief onderzoek. Het eerste is kleinschalig en weinig gestructureerd, het laatste is juist grootschalig en sterk gestructureerd. Kwalitatief onderzoek kan een antwoord geven op vragen als “waarom” en “hoe”, maar niet op de vraag “hoeveel”.

Kwalitatief onderzoek beschrijft de aard van het fenomeen en het kwantitatief onderzoek de omvang ervan. Het eerste tracht dus te begrijpen en te verklaren en het tweede tracht te meten. De resultaten van een kwalitatief onderzoek worden dan ook niet weergegeven in aantallen respondenten, maar in een beschrijving van de wijze waarop de doelgroep rendeert of beslist.

In de kwalitatieve onderzoek staat de belevingswereld van de doelgroep centraal en wordt het onderzoek geleidelijk opgebouwd. Bij het kwantitatieve onderzoek daarentegen ligt de structuur reeds vooraf vast.

Het kwalitatief onderzoek is in het algemeen op gericht een diepgaand inzicht te verwerven in de houdingen en de motieven van de doelgroep. Daarnaast levert het vaak volledig nieuwe informatie op.

In een notendop:

Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek
Centraal staat de vraag “hoeveel” Centraal staat de vraag “waarom”
Zuiver registreren van mening of gedrag Begrijpen en verklaren van mening of gedrag
Bestaande hypothese toetsen op hun algemene geldigheid Nieuwe hypothese ne theorieën vormen
Veel ondervraagde respondenten Weinig ondervraagde respondenten
Zeer gestructureerde manier van werken Het onderzoek ligt niet van tevoren vast
Respondenten zitten in een keurslijf Respondenten vertellen in eigen woorden
Objectieve informatie Soms subjectieve informatie. Vaak moeilijk te interpreteren.
Generalisatie van steekproef naar de totale populatie Generalisatie naar het onderwerp van de studie.
Registreert vooral cijfers Verschaft vaak nieuwe informatie

Nog meer tips? Volg deze blog!

Advertenties